Przetargi


 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ROK 2013 (s.1) (s.2) (s.3) (s.4) (s.5)

 Zakupienie artykułów żywnościowych
na potrzeby stołówki w okresie 02.01.2013 - 31.12.2013r. (więcej) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ROK 2012 (więcej s.1) (więcej s.2)

 Zakupienie artykułów żywnościowych
na potrzeby stołówki w okresie 02.01.2012 - 31.12.2012r. (więcej)

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 28.11.2011 (więcej)Mirków: usługa zaopatrywania stołówki w artykuły spożywcze

Numer ogłoszenia: 794 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych
zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie,
ul. Juliusza Słowackiego 17,
55-095 Mirków, woj. dolnośląskie,
tel. 0-71 315 10 30, faks 0-71 315 10 30.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
usługa zaopatrywania stołówki w artykuły spożywcze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
usługa zaopatrywania stołówki w artykuły spożywcze.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sklep mięsno-spożywczy Artur Zawada,
ul. Słoneczna 52, 55-095 Długołęka,
kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 1163,00


Oferta z najniższą ceną: 1163,00
Oferta z najwyższą ceną: 1163,00


Waluta: PLN.


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych -towaru powszechnie dostępnego o ustalonych standardach jakościowych